Company notice 1

Vedení společnosti OZOS Praha spol. s r. o. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 22, IČO: 49681982, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 21963, svolává

 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 30. listopadu 2016 ve 09.00 hod. v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti, stavu majetku, obchodní politice a účetní závěrce za rok 2015, návrh na rozdělení zisku.
  4. Zpráva o kontrolní činnosti a stanovisko k výsledkům hospodaření za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku.
  5. Schválení účetní závěrky za r. 2015 a rozdělení zisku.
  6. Rozhodnutí o odměňování majitelů společnosti.
  7. Závěr

Registrace majitelů a přítomných proběhne od 09.00 do 09.30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva mají všichni majitelé dle zápisu v obchodním rejstříku

Majitel se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Majitel – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře (ne starší 3 měsíce).

Je-li majitelem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li zástupce právnické osoby jejím statutárním orgánem, předloží také plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

Výroční zpráva za rok 2015 zahrnující zprávu a roční účetní závěrku v nezkráceném rozsahu je pro majitele společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 9.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 14.00 hod. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 nebyla zpracována.

OZOS Praha, spol. s r. o.

V Praze dne 15.09.2016